குரும்பை உதிர்வு

தென்னையில் குரும்பை உதிர்வதை தடுக்க 
தென்னையில் குரும்பைகள் மற்றும் பல்வேறு அளவுள்ள இளங்காய்கள் உதிர்வது விவசாயிகளுக்கு மகசூல் இழப்பைத்தரும் முக்கிய பிரச்சனைகளாகும்.
காய்க்க ஆரம்பிக்கும் இளம் மரங்களில் குரும்பை உதிர்வதை தடுக்க முடியாத பண்பாகும். எனினும் நல்ல காய்ப்பிற்கு வந்த தென்னையில் ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், நவம்பர் மாதங்களில் அதிகமாக பெண் பூக்கள் உதிர்கின்றன.
காரணங்கள்:
குரும்பைகள் மற்றும் இளங்காய்கள் உதிர்வதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றில் தாவர உடற்செயலில் குறைபாடு, மண்ணின் குணம்( உவர், களர் தன்மை), மண்ணில் ஊட்டச்சது பற்றாக்குறை, நீர் [...]

June 18, 2012 · MSSRF · No Comments
Tags: , , , , , , , ,  · Posted in: தென்னை

போரான் பற்றாக்குறை

தென்னை- கொண்டை வளைதல்/ இலைபிரியாமை
காரணம்: போரான் பற்றாக்குறை
அறிகுறிகள்:

மூன்று வயதுடைய மரங்களில் இலைகள் சாதாரண முறையில் விரிவடையாமல் ஒன்றுக்கொன்று வெளிவர இயலாத நிலையில் காணப்படும்.
இலைகளின் வளர்ச்சி மிகவும் குறைந்து மட்டைகள் குருத்து பாகத்தில் இருந்து வளைந்து காணப்படும்.
நிவர்த்தி செய்யும் முறைகள்:
மரத்திற்கு 200gm போராக்ஸ் தொடர்ந்து மூன்று வருடங்களுக்கு அளிப்பதால் ஓலைகள் நன்றாக பிரிந்து வளர்ச்சியடைகின்றது.
வேர் மூலம் 25ppm அளவு போரான் கரைசலை செலுத்துவதால் மரம் போரான் குறைபாட்டில் இருந்து உடனடியாக விடுவிக்கப்படுகின்றது.

தகவல்: தென்னை ஆராய்ச்சி நிலையம், கொச்சி.
தகவல் அனுப்பியவர் – [...]

January 9, 2012 · MSSRF · No Comments
Tags: ,  · Posted in: தென்னை


Powered By Indic IME