நுண் கடன்

சுய உதவிக் குழுக்களுக்குத் தேவையான நிதியினைத் தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் நுண் நிதி நிறுவனங்கள் வழங்கி வருகின்றது. இத்தகைய கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் நுண் நிதி நிறுவனங்கள் என அழைக்கப்படுகிறது.

நுண் நிதியின் முக்கியத்துவம்

சிறப்பாக செயல்படும் சுய உதவிக் குழு / ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்புகளை ஊக்கப்படுத்திட
கூட்டமைப்பின் பொதுநிதியினை அதிகரித்திட
உள்கடன் வாய்ப்புகளை அதிகரித்திட
உறுப்பினர்களின் சிறுகடன் / பெருங்கடன் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்திட
கூட்டமைப்பில் நிதிகையாளும் திறனை மேம்படுத்தி, முன் உதாரணமாகச் செயல்படுத்திட

நுண் கடன் பெறுவதில் நன்மைகள்:

நுண் நிதி நிறுவனங்கள் மூலம் [...]

June 2, 2012 · MSSRF · No Comments
Tags: ,  · Posted in: சுய உதவிக் குழு


Powered By Indic IME