நடவுக்கேற்ற தென்னை

உயிரினங்கள் அனைத்திற்கும் கரு உருவாகி தனது அடுத்த வாரிசு வெளிவர குறிப்பிட்ட காலம் தேவைப்படுகிறது. இந்த விதிமுறைகள் உயிரினங்களுக்கு மட்டுமல்ல. தாவரங்களுக்கும் பொருந்தும். தென்னை மரங்களில் பாளை பூ வெடித்து, சூல் முடியில் ஒட்டிய மகரந்தப்பொடி சூல் பைக்குள் சென்று கருசேர்க்கை ஆனதில் இருந்து 12 வது மாதம் நல்ல நெத்து விதை தேங்காய் கிடைக்கும். இது முளைத்துவர மூன்று மாதங்கள் ஆகும். அடுத்த மூன்று இலை வந்த பிறகு தான் நடவுக்கேற்ற தென்னம்பிள்ளையாக மாறுகிறது. ஆக [...]

March 20, 2012 · MSSRF · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: தென்னை


Powered By Indic IME