குரும்பை கொட்டுதல்

தென்னை குரும்பை கொட்டுதலுக்கான காரணங்கள்

பாரம்பரிய குணம்: குறைபாடுள்ள மரங்களை அகற்றிவிட்டு நல்ல குணாதிசயமுள்ள கன்றுகளை நம்பிக்கையான நாற்றங்காலில் இருந்து வாங்கி நட வேண்டும்.
மண்ணின் கார அமிலத்தன்மை: PH தன்மைக்கு ஏற்றவாறு சுண்ணாம்பு சத்து அல்லது ஜிப்சம் அளவுகளை நிர்ணயித்து இடுதல் அவசியமாகும்.
நீர் மேலாண்மை: பாசன வசதியுள்ள தோப்புகளில் தென்னைக்கு 10 நாட்களுக்கு ஒரு முறை நீர்ப்பாய்ச்சுதல் அவசியமாகும்.
மண்ணில் சத்து பற்றாக்குறை
மகரந்தச்சேர்க்கை குறைவு
பயிர் வினை ஊக்கிகளின் தேவை : பாளைகள் வெடித்து 1 மாதம் கழித்து 0.5ml NAA/1lit சுத்தமான நீரில் கலந்து பாளைகளில் தெளிக்க [...]

January 9, 2012 · MSSRF · No Comments
Tags: ,  · Posted in: தென்னை


Powered By Indic IME