தென்னை மரத்தின் தூர் உளுத்து கொட்டுகிறது, குரும்பை உதிர்கிறது ஏன்?

5 வயதான தென்னை மரம் 2 மாதமாகத்தான் தூர் உளுத்து கொட்டுகிறது, குரும்பை உதிர்கிறது, மேலும் காய் சிறுத்து கொட்டிவிடுகிறது ஏன்?

தென்னை மரத்தின் தூர் பகுதியில் சிவப்பு கூன்வண்டு சிறு சிறு துளைகள் துளைத்து அதன் வழியாஅனைத்தையும் களிமண் வைத்து பூசவேண்டும், பின்னர் மிச்ச முள்ள அந்த ஒருதுளையின் உள்ளே உள்ள அனைத்தையும் கத்தி வைத்து நன்றாக சுரண்டி எடுத்து விட்டு அதனுள் celphos என்ற மாத்திரையை வாங்கி உள்ளே வைத்து அந்த ஓட்டையையும் களிமண் வைத்து [...]

April 27, 2012 · MSSRF · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: தென்னை


Powered By Indic IME