பெருமாள்கோயில்பட்டி

பெருமாள் கோயில்பட்டி, உழவர் மன்றம்

S. பவுல்ராஜ்
S/O செல்வராஜ்
ப/எண் : 5-99, பெருமாள்கோயில்பட்டி
அம்பாத்துரை
திண்டுக்கல். 624 002.
Cell : 9786337071
S. ரிச்சர்ட்
S/O ஸ்டாலின் துரை
5-66,பெருமாள் கோயில்பட்டி
அம்பாத்துரை
திண்டுக்கல். 624 002.
Cell : 9655792939

T. பவுல்ராஜ்
S/O தேவராஜ்
க.எண் : 6/17.41.38, பெருமாள் கோயில்பட்டி
அம்பாத்துரை
திண்டுக்கல். 624 002.
Cell : 9787884263
A. அலெக்ஸ்ல் ஆனந்தன்
S/O M. அந்தோனி
ப/எண்: 6/188, பெருமாள்கோயில்பட்டி
அம்பாத்துரை
திண்டுக்கல். 624 002.
Cell :

S. பால்ராஜ்
S/O செபஸ்த்தியன்
ப/எண்: 5/1, பு/எண் : 5/185, பெருமாள்கோயில்பட்டி
அம்பாத்துரை
திண்டுக்கல். 624 002.
Cell : 9442915425
P. ரமேஷ் பிரபாகர்
S/O பிலவேந்திரன்
5-44, பெருமாள் கோயில்பட்டி
அம்பாத்துரை
திண்டுக்கல். 624 002.
Cell : 9994894482

R. ஆனஸ்ட் கிறிஸ்டின்ராஜ்
S/O ராயப்பன்
ப/எண்: 4/73, பு/எண் : 5/133, பெருமாள்கோயில்பட்டி
அம்பாத்துரை
திண்டுக்கல். 624 002.
Cell : 9791550940
V. விமல்ராஜ் பாண்டியன்
S/O வெள்ளசாமி
ப/எண்: 6/195, பெருமாள்கோயில்பட்டி
அம்பாத்துரை
திண்டுக்கல். 624 002.
Cell : 9578862617

A.ஜெயின்சன்வின்சென்ட்
S/O ஆபிரகாம்
க/எண்: 6/140, பெருமாள் கோயில்பட்டி
அம்பாத்துரை
திண்டுக்கல். 624 002.
Cell : 9787244822
S. மைக்கேல்ராஜ்
S/O செல்வராஜ்
4E, 6வது வார்டு, வடக்குத்தெரு.
பெருமாள்கோயில்பட்டி
அம்பாத்துறை
திண்டுக்கல். 624 302.
Cell : 9159380504

S. சாமுவேல்
S/O ஸ்டாலின் துரை
ப/எண்: 4/107, பெருமாள் கோயில்பட்டி
அம்பாத்துரை
திண்டுக்கல். 624 002.
Cell : 9843224687
S. பீட்டர்
S/O செபஸ்த்தியன்
ப/எண்: 1/58, பு/எண் : 4/58 பெருமாள் கோயில்பட்டி
அம்பாத்துரை
திண்டுக்கல். 624 002.
Cell : 9159222613

A. சின்னப்பன்
S/O அலெக்ஸ்
க.எண் : 6-217/74, பெருமாள்கோயில்பட்டி
அம்பாத்துரை
திண்டுக்கல். 624 002.
Cell : 9965384827
A. பாஸ்கர்
S/O ஆரோக்கியம்
ப/எண்: 6-172B, பெருமாள் கோயில்பட்டி
அம்பாத்துரை
திண்டுக்கல். 624 002.
Cell :

V. பிரகாஷ்
S/O வின்சென்ட்
பு/எண் : 1/166, பெருமாள்கோயில்பட்டி
அம்பாத்துரை
திண்டுக்கல். 624 002.
Cell :

Powered By Indic IME