போரான் பற்றாக்குறை

தென்னை- கொண்டை வளைதல்/ இலைபிரியாமை

காரணம்: போரான் பற்றாக்குறை

அறிகுறிகள்:

  • மூன்று வயதுடைய மரங்களில் இலைகள் சாதாரண முறையில் விரிவடையாமல் ஒன்றுக்கொன்று வெளிவர இயலாத நிலையில் காணப்படும்.
  • இலைகளின் வளர்ச்சி மிகவும் குறைந்து மட்டைகள் குருத்து பாகத்தில் இருந்து வளைந்து காணப்படும்.
  • நிவர்த்தி செய்யும் முறைகள்:
  • மரத்திற்கு 200gm போராக்ஸ் தொடர்ந்து மூன்று வருடங்களுக்கு அளிப்பதால் ஓலைகள் நன்றாக பிரிந்து வளர்ச்சியடைகின்றது.
  • வேர் மூலம் 25ppm அளவு போரான் கரைசலை செலுத்துவதால் மரம் போரான் குறைபாட்டில் இருந்து உடனடியாக விடுவிக்கப்படுகின்றது.

தகவல்: தென்னை ஆராய்ச்சி நிலையம், கொச்சி.

தகவல் அனுப்பியவர் – வினோத் கண்ணா, புதுக்கோட்டை

January 9, 2012 · MSSRF · No Comments
Tags: ,  · Posted in: தென்னை


Powered By Indic IME