தாளடிக்கேற்ற உயர் விளைச்சல் நெல் ரகங்கள்!

கார் மற்றும் குறுவை என்று சொல்லக்கூடிய பருவங்களில் நெல் முதல்  போகமாகப் பயிரிட்டு  அறுவடை செய்த பிறகு அதே வயலில் 2-வது போகமாக நெல் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.  இப்பருவத்தை தஞ்சை, திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், திருச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் தாளடி என்றும், மதுரை, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி போன்ற மாவட்டங்களில் பிசானம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இப்பருவம் செப்டம்பர் – அக்டோபரில் தொடங்கி ஜனவரி – பிப்ரவரியில் முடியும்.

ரகங்கள்

இப்பருவத்திற்கு 125-135 நாட்கள் வயதுடைய மத்திய காலரகங்களான ஐ.ஆர்.20 மேம்படுத்தப்பட்ட வெள்ளை பொன்னி, கோ-43, கோ-45, கோ-46, ஏடிடீ-38, ஏடிடீ-39, அம்பை-19, மதுரை-4, திருச்சி-1, டிபிஎஸ்-3, புதுவை, பொன்னி, பையூர்-1, ஜவஹர் மற்றும் பவானி போன்ற  ரகங்களும் கோஆர்ஹச்உ என்ற ஒட்டு வீரிய ரகமும் மிகவும் ஏற்றவை.  இந்த உயர்விளைச்சல் நெல் ரகங்களைபற்றிய விபரங்கள் கீழே கொடுப்பட்டு உள்ளன.

(அ) தாளடி பருவம் (செப்டம்பர்-அக்டோபர் முதல் ஜனவரி-பிப்ரவரி முடிய.)

ஐ.ஆர்-20

125-130 நாட்கள் வயதுடையது.  வளர்ந்து சாயதது. எக்டேருக்கு 5.5 டன்கள் விளைச்சல் தரவல்லது.நெல் மத்திய சன்னம் வெளை அரிசி கொண்டது.  பச்சரிசி மற்றும் புழுங்கலரிசி சமையலுக்கு மிகவும் ஏற்றது தண்டுத்துளைப்பானுக்கு எதிர்ப்பு கொண்டது.

அம்பை-19

125 நாட்கள் வயதுடைய இந்த ரகம் வளர்ந்து சாயதது. எக்டேருக்கு 5.8 டன்கள் விளைச்சல் தரவல்லது.  ஓரளவுக்கு வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடியது.  நெல் சன்னமாய் வெள்ளை அரிசி கொண்டிருக்கும்.  குலை நோயைத்தாங்கி வளரக்கூடியது.

மதுரை-2

130-135 நாட்கள் வயதுடையது.  வளர்ந்து சாயதது.  எக்டேருக்கு 5 டன்கள் விளைச்சல் தர வல்லது.  நெல் மத்திய சன்னத்துடன் வெள்ளை அரிசி கொண்டு இருக்கும்.  குளிரைத்தாங்கி வளரும் இந்த நெல் ரகம் மதுரை கம்பம் பள்ளத்தாக்கிற்கு ஏற்றது.

மதுரை-4

125 நாட்கள் வயதுடையது வளர்ந்து சாயதது.  எக்டேருக்கு 6 டன்கள் விளைச்சல் தர வல்லது. நெல் நீண்ட சன்னம் வெள்ளை அரிசி கொண்டது.  குளிரைத்தாங்கி வளரக்கூடியது மதுரை கம்பம் பள்ளத்தாக்கிற்கு ஏற்றது.

திருச்சி-1

130-140 நாட்கள் வயதுடையது. வளர்ந்து சாயாதது. களர் மற்றும் உவர்  நிலங்களில் பயிரிட ஏற்றரகம்.  நெல் குட்டை மற்றும் பருமன் அரிசி வெள்ளை நிறம் கொண்டது.

டிபிஎஸ்-2

125 நாட்களில் முதிர்ச்சி அடையும்.  வளர்ந்து சாயதது.  எக்டேருக்கு 5 டன்கள் தர வல்லது. நெல் மத்திய சன்னம் வெள்ளை அரிசி கொண்டது.  கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கும்பப்பூ பருவத்திற்கு ஏற்ற ரகம்.

டிபிஎஸ்-3

135 நாட்கள் வயதுடையது. வளர்ந்து சாயாதது.  எக்டேருக்கு 5.3 டன்கள் விளைச்சல் தர  வல்லது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கும்ப்பூ பருவத்திற்கும் ஏலா சாகுபடிக்கும் உகந்த ரகம் இது.

மேம்படுத்தப்பட்ட வெள்ளை பொன்னி

135-140 நாட்கள் வயதுடையது.  வளர்ந்து சாயக்கூடியது. எக்டேருக்கு சுமார் 4.5-5 டன் வரை விளைச்சல் தரவல்லது.  அரிசி மத்திய சன்னத்தில் வெள்ளையாக இருக்கும்.  பச்சரிசி மற்றும் புழுங்கல் அரிசி இவை 2-ம் எல்லா வகை ச்மையலுக்கும் ஏற்றது.  பச்சை தத்துப்பூச்சி மற்றும் துங்ரோ நச்சுயிர் நோய்க்கு எதிர்ப்பு சக்தி கொண்டது.  மண் ஆய்வு செய்து இதன் வளர்ச்சிக்கு தகுந்தவாறு தழைச்சத்து இடுவது மிகவும் அவசியம்.

கோ-43

இது 130-135 நாட்கள் வயதுடையது.  வளர்ந்து சாயாதது.  எக்டேருக்கு 5.3 டன்கள் விளைச்சல் தர வல்லது.  நெல் மத்திய சன்னம், அரிசி வெள்ளை நிறம் கொண்டது.  களர் உவர் நிலங்களுக்கு ஏற்ற ரகமாகும்.

கோ-45

இது 130-135 நாட்கள் வயதுடையது.  வளர்ந்து சாயாதது.  எக்டேருக்கு 5.5 டன்கள் விளைச்சல் தர வல்லது.  நெல் நீண்ட வெள்ளை அரிசி கொண்டது.  புகையான் பூச்சி தாக்குதல்  அதிகமாய்  இருக்கும்.

ஏடிடீ-38

இது 130-135 நாட்கள் வயதுடையது.  வளர்ந்து சாயாதது.  எக்டேருக்கு 6 டன்கள்  விளைச்சல்  தர வல்லது.  நெல் நீண்ட சன்னமாக வெள்ளை அரிசி கொண்டிருக்கும்.  புகையான் பச்சை தத்துப்பூச்சி, இலை சுருட்டுப்புழு ஆகிய பூச்சிகளூக்கு  எதிர்ப்பு சக்தியும் கொண்டது.  பாக்டீரியல் இலைக்கருகல் நோயால் தாக்கப்படும் தன்மையுடையது.

ஏடிடீ-39

குட்டையானது. 125 நாட்கள் வயதுடைய இந்த ரகம் சாயாதது.  எக்டேருக்கு 5 டன்கள் வரை விளைச்சல் தர வல்லது.  நெல் மத்திய சன்னம், அரிசி வெள்ளை நிறம் கொண்டது. அரிசி சன்னமானது.

புதுவைப்பொன்னி

140 நாட்களில் முதிர்ச்சி அடையும் எக்டேருக்கு 5.5 டன்கள் விளைச்சல் தரவல்லது. நெல் மத்திய சன்னம் வெள்ளை அரிசி கொண்டது. புதுவை மாநிலத்தில் சம்பா பருவத்திற்கு ஏற்ற சன்னரகமாகும்.

பையூர்-1

140 நாட்கள் வயது கொண்டது.  ஓரளவுக்கு வளௌஎ;து சாயாதது.  எக்டேருக்கு 5 டன்கள் விளைச்சல் தரவல்லது.   நெல் மத்திய சன்னமாய் வெள்ளை அரிசி கொண்டது.  தரமான சன்ன அரிசி கொண்டது.

ஜவஹர் பி ஓய்-4

145-150 நாட்கள்  வயதுடையது.  பாண்டிச்சேரி மாவட்டத்தில் சம்பா பருவத்தில் பயிரிட ஏற்றது. எக்டேருக்கு 5.3 டன்கள் வரை விளைச்சல் தரவல்லது.  குட்டையானது. சாயாதது.  நெல் நீண்ட பருமனானது.  வெள்ளை அரிசி கொண்டது.

130-135 நாட்கள் வயதுடையது.  இதன் நெல் ரகம் நீண்ட சன்னமானது. அரிசி வெள்ளை நிறமுடையது.  அரிசி வெள்ளை நிறமுடையது. அரிசிப்பொறி செய்வதற்கு ஏற்ற ரகமாகும்.  ஒரு எக்டேருக்கு சுமார் 5 டன்கள் வரை விளைச்சல் தரவல்லது.

கோஆர்எச்

இது வீரிய ஒட்டு நெல் ரகமாகும்.  130 நாட்கள் வயதுடையது. வளர்ந்து சாயாதது.  எக்டேருக்கு 6.1 டன் விளைச்சல் தரும் ஓரளவுக்கு  களர் உவர் பிரச்சனைகளை தாங்கி வளரக்கூடியது.  நெல் நீண்ட சன்னம் வெள்ளை அரிசி கொண்டது.

(ஆ)பின் தாளடி

நெல் சாகுபடி பருவங்கள் காலத்திற்கு ஏற்றவாறு தாளடி (செப்டம்பர் – அக்டோபர் முதல் ஜனவரி – பிப்ரவரி வரை மற்றும் பின் தாளடி (அக்டோபர்-நவம்பர் முதல் ஜனவரி-பிப்ரவரி வரை) என்று இரு பருவங்களாக பிரிக்கப்பட்டு உள்ளன.  தாளடி பட்டத்திற்கு ஆடுதுறை-39 மற்றும் அம்பை-19 ஆகியமத்தியகால ரகங்களும் ஐ.ஆர்-36, ஐஆர்-64, அம்பை-16, அம்பை18 மற்றும் அம்பை-20 ஆகிய குறைந்த கால நெல் ரகங்களுக்கு பயிரிட சிறந்தவை.

தகவல்: லட்சுமிநாராயணன், ஆலோசகர், MSSRF, திருவையாறு.

June 17, 2011 · sakthivel · No Comments
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  · Posted in: நெல்

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Powered By Indic IME